Lansio Aelodaeth/Membership Launch

Er mwyn i’r “Melin Drafod” sefydlu a gweithredu’n effeithiol mae angen clustnodi amser penodol i drefnu a chydlynu. Trwy ddod yn aelod fe gewch gylchlythyr misol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cyn iddynt fynd yn gyhoeddus yn ogystal รข gwahoddiadau i ddigwyddiadau ar gyfer aelodau yn unig. Bydd eich cyfraniadau yn ein galluogi i weithredu’n effeithiol a thrwy hynny cynnig y gefnogaeth angenrheidiol i’r Gymraeg mewn cyd-destun digidol. Gallwch ymaelodi yma.

In order for Melin Drafod to establish and operate effectively time needs to be set aside to coordinate and organise. By becoming a member you will receive a monthly newsletter an information regarding events before they are publicised publicly as well as receiving invites to members only events. Your contributions will enable us to operate efficiently offering the necessary and vital support for the Welsh language in a digital context. You can join here.

Diolch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *